Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վկայություն


Վկայություն

Սուրբ Հոգու միջոցով տրված գիտելիք և հոգևոր հաստատում: Վկայությունը կարող է լինել նաև պաշտոնական կամ իրավական հայտարարություն կամ պնդում այն մասին, ինչը, ըստ մարդու ըմբռնման, ճշմարիտ է (ՎևՈՒ 102.26):