Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Դատապարտել, Դատապարտություն
նախորդ հաջորդ

Դատապարտել, Դատապարտություն

Մեղավոր համարել կամ այդպիսին համարվել Աստծո կողմից: