Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քվորում
նախորդ հաջորդ

Քվորում

Քվորում բառը կարող է օգտագործվել երկու իմաստով՝ (1) Քահանայության միևնույն պաշտոնը կրող տղամարդկանց հատուկ խումբ. (2) Քահանայության խմբի անդամների մեծամասնությունը կամ նվազագույն թիվը, որոնք պետք է ներկա լինեն ժողովին, որպեսզի վարեն Եկեղեցու գործերը (ՎևՈՒ 107.28):