Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Իսահակ
նախորդ հաջորդ

Իսահակ

Հին Կտակարանի հայրապետ: Աբրահամի և Սարայի ծեր տարիքում նրա ծնվելը հրաշք էր՝ (Ծն. ԺԵ.4–6; ԺԷ.15–21; ԻԱ.1–8): Իսահակին մատուցում անելու Աբրահամի պատրաստակամությունն Աստծո և նրա Միածին Որդու նմանությամբ էր (Հակոբ 4.5): Իսահակը Աբրահամի ուխտի խոստումների ժառանգորդ էր (Ծն. ԻԱ.9–12; 1 Նեփի 17.40; ՎևՈՒ 27.10):