Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բորոտություն
նախորդ հաջորդ

Բորոտություն

Վարակիչ հիվանդություն, որի մասին հաճախ է խոսվում Հին և Նոր Կտակարաններում: Աստվածաշնչի շատ հռչակավոր մարդիկ ինչ-որ ժամանակ վարակված են եղել դրանով, դրանց թվում նաև Մովսեսը (Ել. Դ.6–7), նրա քույր Մարիամը (Թվ. ԺԲ.10), Նեեմանը (Դ Թագ. Ե) և Ոզիա թագավորը (Բ Մն. ԻԶ.19–21):