Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հիվանդների սպասավորում
նախորդ հաջորդ

Հիվանդների սպասավորում

Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրող տղամարդկանց կողմից հիվանդներին տրվող օրհնություն, որը ներառում է նվիրագործված յուղի գործածումը: