Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սիբլոն
նախորդ հաջորդ

Սիբլոն

Մորմոնի Գրքում՝ Ալմա կրտսերի որդին: Սիբլոնն ուսուցանեց ավետարանը Զորամացիներին և հալածվեց իր արդարակեցության համար: Տերը նրան ազատեց իր հալածանքներից՝ նրա հավատարմության և համբերության շնորհիվ (Ալմա 38): Սիբլոնը նաև որոշ ժամանակ պահպանում էր Նեփիացիների հիշատակարանները (Ալմա 63.1–2, 11–13):