Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փրկագնման ծրագիր
նախորդ հաջորդ

Փրկագնման ծրագիր

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվությունը, որը նախատեսված է իրագործելու մարդու անմահությունը և հավերժական կյանքը: Այն ներառում է Ստեղծումը, Անկումը և Քավությունը, ինչպես նաև Աստծուց տրված բոլոր օրենքները, արարողությունները և վարդապետությունները: Այդ ծրագիրը հնարավոր է դարձնում բոլոր մարդկանց վեհացումն ու հավերժ ապրելն Աստծո հետ (2 Նեփի 2, 9): Սուրբ գրքերում այս ծրագիրն ակնարկվում է նաև, որպես փրկության ծրագիր, երջանկության ծրագիր և ողորմության ծրագիր: