Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երանություններ
նախորդ հաջորդ

Երանություններ

Մի շարք ուսմունքներ, որոնք Հիսուսն ուսուցանեց Սարի վրայի Քարոզում, որոնք մաքուր և հոգևոր բնութագրի նկարագիր են (Մատ. Ե.3–12; Ղուկ. Զ.20–23): Երանությունները տրված են այնպիսի ձևով, որ յուրաքանչյուր դրույթ կառուցված է նախորդի հիմքի վրա: Երանությունների ավելի մանրամասն և ճշգրիտ արձանագրությունը գտնվում է 3 Նեփի 12-ում: