Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գողություն, Գողանալ
նախորդ հաջորդ

Գողություն, Գողանալ

Անազնիվ և անօրինական ձևով մեկից մի բան վերցնելը: Տերը միշտ իր զավակներին պատվիրել է գողություն չանել (Ել. Ի.15; Մատ. ԺԹ.18; 2 Նեփի 26.32; Մոսիա 13.22; ՎևՈՒ 59.6):