Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միություն


Միություն

Մեկ դառնալ մտքով, ցանկությամբ և նպատակով, նախ՝ մեր Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հետ, իսկ հետո՝ մյուս Սրբերի հետ: