Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մորմոնի Գրքի վկաները
նախորդ հաջորդ

Մորմոնի Գրքի վկաները

Բացի Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթից, Տերը նաև ուրիշների է պատվիրել վկայություն բերել Մորմոնի Գրքի աստվածայնության վերաբերյալ (ՎևՈՒ 17; 128.20): Այս վկաների վկայությունների համար Տե՛ս «Նախաբան» խորագիրը Մորմոնի Գրքի սկզբում: