Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ուիթմեր Դեյվիդ
նախորդ հաջորդ

Ուիթմեր Դեյվիդ

Վերականգնված Եկեղեցու վաղ ղեկավարներից և Մորմոնի Գրքի աստվածային ծագման և ճշմարտության Երեք Վկաներից մեկը (ՎևՈՒ 14, 17–18): Տերը նրան անհատական հրահանգներ է տվել Վարդապետություն և Ուխտեր 14-ում և 30.1–4-ում: