Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարմնական


Մարմնական

Այն, ինչը հոգևոր չէ. այս բառը, մասնավորապես, կարող է գործածվել կա՛մ մահկանացու և ֆիզիկական (ՎևՈՒ 67.10), կա՛մ աշխարհիկ, մարմնավոր և զգայական իմաստով (Մոսիա 16.10–12):