Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վեմ
նախորդ հաջորդ

Վեմ

Փոխաբերաբար՝ Հիսուս Քրիստոսը և նրա ավետարանը, որոնք ամուր հիմք են և հենարան (ՎևՈՒ 11.24; 33.12–13): Վեմը կարող է վերաբերել նաև հայտնությանը, որի միջոցով Աստված մարդուն հայտնի է դարձնում իր ավետարանը (Մատ. ԺԶ.15–18):