Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամուղեկ
նախորդ հաջորդ

Ամուղեկ

Մորմոնի Գրքում՝ Ալմայի որդի Ալմայի միսիոներ ընկերը: