Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հարստություններ
նախորդ հաջորդ

Հարստություններ

Հարստություն կամ առատություն: Տերը Սրբերին խորհուրդ է տալիս չփնտրել աշխարհիկ հարստություններ, բացի միայն բարիք գործելու համար: Նախքան աշխարհիկ հարստություններ որոնելը, Սրբերը պետք է որոնեն Աստծո արքայությունը, որը ներառում է հավերժության հարստությունները (Հակոբ 2.18–19):

Հավերժության հարստությունները