Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երդում
նախորդ հաջորդ

Երդում

Սուրբ գրքերում օգտագործված իմաստով, սովորաբար, սրբազան ուխտ կամ խոստում: Ինչևէ, ամբարիշտ մարդիկ, այդ թվում՝ Սատանան և նրա հրեշտակները, նույնպես երդում են տալիս իրենց չար նպատակներին հասնելու համար: Հին Կտակարանի ժամանակներում երդումներն ընդունելի էին. սակայն Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է, որ մարդիկ չպետք է երդվեն՝ ո՛չ Աստծո անունով, ո՛չ էլ նրա ստեղծագործություններով (Մատ. Ե.33–37):