Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կարմիր ծով
նախորդ հաջորդ

Կարմիր ծով

Ջրային զանգված Եգիպտոսի և Արաբիայի միջև: Նրա հյուսիսային երկու ծովածոցերը կազմում են Սինայ թերակղզու ջրափնյա գիծը: Տերը հրաշքով բաժանեց Կարմիր ծովը, այնպես որ Իսրայելացիները, Մովսեսի առաջնորդությամբ, կարողացան անցնել չոր հողի վրայով (Ել. ԺԴ.13–31; Եբր. ԺԱ.29): Մովսեսի կողմից ծովի բաժանելը հաստատվում է վերջին օրերի հայտնություններում (1 Նեփի 4.2; Հել. 8.11; ՎևՈՒ 8.3; Մովսես 1.25):