Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պրատ Օրսոն
նախորդ հաջորդ

Պրատ Օրսոն

Արդի ժամանակներում Եկեղեցու վերականգնումից հետո կանչված առաջին Տասներկու Առաքյալներից մեկը (ՎևՈՒ 124.128–129): Նա միայն վեց օրվա Եկեղեցու անդամ էր, երբ Տերը նրան հայտնություն տվեց Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով (ՎևՈՒ 34): Օրսոն Պրատը նաև Եկեղեցու միսիոներ է եղել (ՎևՈՒ 52.26; 75.14) և երկար տարիներ ծառայել է որպես Եկեղեցու պատմաբան: