Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վկայել
նախորդ հաջորդ

Վկայել

Վկայություն բերել Սուրբ Հոգու զորությամբ. ճշմարտության վերաբերյալ հանդիսավոր հայտարարություն անել՝ հիմնված անձնական գիտելիքի կամ հավատքի վրա: