Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սեդեկիա
նախորդ հաջորդ

Սեդեկիա

Հին Կտակարանում՝ Հուդայի վերջին թագավորը (Դ Թագ. ԻԴ.17–20; ԻԵ.2–7): Սեդեկիան բանտարկեց Երեմիա մարգարեին (Երեմ. ԼԲ.1–5), և Երեմիան մարգարեացավ Սեդեկիայի գերության մասին (Երեմ. ԼԴ.2–8, 21): Սեդեկիայի թագավորության առաջին տարին Լեքին ու նրա ընտանիքն ապրում էին Երուսաղեմում (1 Նեփի 1.4): Սեդեկիայի բոլոր որդիները սպանվեցին, բացի մեկից. նրա որդի Մուղեկն ազատվեց և գնաց Արևմտյան Կիսագունդ (Երեմ. ԾԲ.10; Օմնի 1.15; Հել. 8.21):