Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Տիրոջ Աղոթքը
նախորդ հաջորդ

Տիրոջ Աղոթքը

Իր աշակերտների համար ասված Փրկչի աղոթքը, որն օրինակ է ծառայում բոլոր աղոթքների համար (Մատ. Զ.9–13; 3 Նեփի 13.9–13):