Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զորաց Տեր
նախորդ հաջորդ

Զորաց Տեր

Հիսուս Քրիստոսի անուններից մեկը: Նա թագավորում է երկնքի և երկրի զորքերի վրա, և արդարներին առաջնորդում է չարի դեմ (ՎևՈՒ 29.9; 121.23):