Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ուրախություն
նախորդ հաջորդ

Ուրախություն

Մեծ երջանկության վիճակ, որն առաջանում է արդարակյաց ապրելուց: Մահկանացու կյանքի նպատակն այն է, որ բոլոր մարդիկ ուրախություն ունենան (2 Նեփի 2.22–25): Լիակատար ուրախությունը կգա միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով (Հովհ. ԺԵ.11; ՎևՈՒ 93.33–34; 101.36):