Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պատվիրաններն Աստծո
նախորդ հաջորդ

Պատվիրաններն Աստծո

Այն օրենքներն ու պահանջները, որոնք Աստված տալիս է մարդկությանը՝ թե՛ մեկ հոգուն, թե՛ ընդհանուրին: Պատվիրանները պահելը Տիրոջ օրհնությունները կբերի հնազանդի վրա (ՎևՈՒ 130.21):