Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լեքի՝ Նեփիացի քարոզիչ
նախորդ հաջորդ

Լեքի՝ Նեփիացի քարոզիչ

Մորմոնի Գրքում՝ Հելամանի որդի Հելամանի որդին: Լեքին մեծ քարոզիչ էր (Հել. 3.21; 4.14):