Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գամաղիել
նախորդ հաջորդ

Գամաղիել

Հայտնի Փարիսեցի՝ Նոր Կտակարանում, որը գիտեր և ուսուցանում էր հրեաների օրենքը: Պողոս Առաքյալը նրա ուսանողներից մեկն է եղել (Գոր. ԻԲ.3): Նա մեծ ազդեցություն ուներ Ծերակույտում (Գոր. Ե.34–40):