Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երկիր
նախորդ հաջորդ

Երկիր

Մոլորակը, որի վրա մենք ապրում ենք, որը ստեղծվել է Աստծո կողմից, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի մարդիկ օգտագործեն այն իրենց մահկանացու փորձնական ժամանակաշրջանում: Նրա հավերժական ճակատագիրն է՝ դառնալ փառավոր և վեհացած (ՎևՈՒ 77.1–2; 130.8–9): Երկիրը կդառնա նրանց հավերժական ժառանգությունը, ովքեր արժանի են ապրելու սելեստիալ փառքի համար (ՎևՈՒ 88.14–26): Նրանք կվայելեն Հոր և Որդու ներկայությունը (ՎևՈՒ 76.62):

Մարդկանց համար ստեղծված

Կենդանի գոյություն

Երկրի բաժանումը

Երկրի մաքրագործումը

Երկրի վերջնական վիճակը