Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պաշտոնական հայտարարություն–2
նախորդ հաջորդ

Պաշտոնական հայտարարություն–2

Վարդապետական հայտարարություն այն բանի վերաբերյալ, թե ով կարող է կրել Աստծո քահանայությունը, որն այժմ տպագրված է Վարդապետություն և Ուխտերի վերջին էջերում: 1978 թվականի հունիսի սկզբին Տերը հայտնեց Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալին, որ քահանայությունը պիտի տրվի Եկեղեցու բոլոր արժանավոր տղամարդկանց: Այն մատչելի դարձրեց քահանայությունը բոլոր արժանավոր տղամարդկանց համար և տաճարային օրհնությունները բոլոր արժանավոր անդամների համար՝ անկախ ռասայից կամ մաշկի գույնից: 1978թ. սեպտեմբերի 30-ին այս հայտարարությունը ներկայացվեց Եկեղեցու գերագույն համաժողովում և միաձայն ընդունվեց: