Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Որոմներ
նախորդ հաջորդ

Որոմներ

Խոտ կամ թունավոր մոլախոտ, որը տեսքից նման է ցորենի: Այն ցորենից չի տարբերվում, մինչև որ լիովին չի հասունանում (Մատ. ԺԳ.24–30; ՎևՈՒ 86.1–7):