Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարգարեների դպրոց
նախորդ հաջորդ

Մարգարեների դպրոց

Կիրթլենդում՝ Օհայո (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում), 1832–1833թթ. ձմռանը Տերը Ջոզեֆ Սմիթին պատվիրեց մի դպրոց կազմակերպել, որպեսզի եղբայրներին ուսուցանվի բոլոր բաները, որոնք վերաբերում են ավետարանին և Աստծո արքայությանը: Եկեղեցու վաղ շրջանի ղեկավարներից շատերը ծնունդ առան այդ դպրոցից: Մարգարեների կամ երեցների մեկ այլ դպրոց ղեկավարում էր Փարլի Պ. Պրատը Միսսուրիի Ջեկսոն գավառում (ՎևՈՒ 97.1–6): Նմանատիպ դպրոցներ սկսեցին կազմակերպվել Սրբերի արևմուտք գաղթելուց ոչ շատ անց. սակայն շուտով դրանք դադարեցին գործել: Ավետարանի ուսուցումն այսօր անցկացվում է տանը, քահանայության քվորումներում և տարբեր օժանդակ կազմակերպություններում, և Եկեղեցու դպրոցների և ճեմարանի ու ինստիտուտի դասարանների միջոցով: