Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ուիթմեր Ջոն
նախորդ հաջորդ

Ուիթմեր Ջոն

Վերականգնված Եկեղեցու վաղ ղեկավարներից և Մորմոնի Գրքի Ութ Վկաներից մեկը Տե՛ս «Ութ Վկաների վկայությունը» Մորմոնի Գրքի ներածական էջերում: Նա նաև կանչվել էր քարոզելու ավետարանը (ՎևՈՒ 30.9–11):