Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նեփի՝ Հելամանի որդի
նախորդ հաջորդ

Նեփի՝ Հելամանի որդի

Մորմոնի Գրքում՝ Նեփիացի մեծ մարգարե և քարոզիչ: