Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ադամ-օնդի-Ահման
նախորդ հաջորդ

Ադամ-օնդի-Ահման

Այն վայրը, որտեղ Ադամն օրհնեց իր արդարակյաց ժառանգներին իր մահանալուց երեք տարի առաջ (ՎևՈՒ 107.53–56), և ուր նա կգա նախքան Երկրորդ Գալստի ժամանակը (ՎևՈՒ 116):