Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եսայի
նախորդ հաջորդ

Եսայի

Եսայիա անվան Նոր Կտակարանի (հունարեն) ձևը (Մատ. Գ.3): Նաև եղել է Եսայի մարգարե, որն ապրել է Աբրահամի օրոք (ՎևՈՒ 76.100; 84.11):