Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զենոս
նախորդ հաջորդ

Զենոս

Իսրայելի մարգարե Հին Կտակարանի ժամանակներում, որի մարգարեությունները Քրիստոսի առաքելության վերաբերյալ գտնվում են միայն Մորմոնի Գրքում: