Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սարի վրայի քարոզը
նախորդ հաջորդ

Սարի վրայի քարոզը

Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքն իր աշակերտներին, որոնք շուտով պետք է ուղարկվեին առաքելության (Մատ. Ե–Է; Ղուկ. Զ.20–49): Այդ քարոզը Տերը կարդաց Տասներկուսին կանչելուց ոչ շատ անց:

Քարոզը պարզաբանվել է Աստվածաշնչի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությամբ և նմանատիպ քարոզով, որն արձանագրված է 3 Նեփի 12–14-ում, որոնք ցույց են տալիս, որ քարոզի կարևոր մասերը կորսվել են Մատթեոսի հիշատակարանից: