Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քահանայության երդումը եվ ուխտը
նախորդ հաջորդ

Քահանայության երդումը եվ ուխտը

Երդումը երաշխավորող հավաստում է՝ ճշմարիտ և հավատարիմ լինել տրված խոստումներին: Ուխտը հանդիսավոր խոստում է երկու կողմերի միջև: Ահարոնյան Քահանայությունն ընդունվում է միայն ուխտով: Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրողները քահանայությունը ստանում են անբարբառ երդումով, ինչպես նաև ուխտով: Երբ քահանայություն կրողները հավատարիմ են մնում և մեծարում են իրենց կոչումը, ինչպես Աստված պատվիրում է, նա օրհնում է նրանց: Նրանք, ովքեր հավատարիմ են մնում մինչև վերջ և անում են այն ամենը, ինչ նա խնդրում է իրենց, կստանան բոլոր բաները, որոնք Հայրն ունի (ՎևՈՒ 84.33–39):