Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Լիահոնա
նախորդ հաջորդ

Լիահոնա

Մորմոնի Գրքում՝ արույրե մի գունդ, երկու սլաքներով, որը, կողմնացույցի նման, Լեքիին և նրա հետևորդներին ուղղություն, ինչպես նաև հոգևոր ցուցումներ էր տալիս, երբ նրանք արդար էին ապրում: Տերը տվել էր այդ Լիահոնան և դրա միջոցով հրահանգներ էր տալիս: