Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ամբակում
նախորդ հաջորդ

Ամբակում

Հին Կտակարանի մարգարե Հուդայում, որը խոսել է մարդկանց մեղսավոր լինելու մասին, հավանաբար, Հովաքինի թագավորության ժամանակ (մոտ 600թ. Ք.ծ.ա.):

Ամբակումի Գիրքը

. Ա գլուխը երկխոսություն է Տիրոջ և իր մարգարեի միջև, ինչպես Երեմիա ԺԲ-ում և ՎևՈւ 121-ում: Ամբակումը մտահոգված էր, որ ամբարիշտները կարծես բարգավաճում են: Բ գլխում Տերն Ամբակումին խորհուրդ է տալիս համբերատար լինել,– արդար մարդիկ սովորում են հավատքով ապրել: Գ գլխում հիշատակվում է Ամբակումի աղոթքը, որում նա հաստատում է, որ Աստված արդար է դատում: