Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աշակերտ
նախորդ հաջորդ

Աշակերտ

Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ, որն ապրում է Քրիստոսի ուսմունքների համաձայն (ՎևՈՒ 41.5): Աշակերտ բառն օգտագործվել է Տասներկու Առաքյալներին նկարագրելու համար, որոնց կանչեց Քրիստոսն իր մահկանացու ծառայության ժամանակ (Մատ. Ժ.1–4): Աշակերտ բառն օգտագործվել է նաև այն տասներկու տղամարդկանց նկարագրելու համար, որոնց Հիսուսն ընտրեց, որպեսզի ղեկավարեն իր Եկեղեցին Նեփիացիների և Լամանացիների մեջ (3 Նեփի 19.4):