Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հասկանալ
նախորդ հաջորդ

Հասկանալ

Գիտելիք ստանալ կամ ըմբռնել ճշմարտության իմաստը և նաև դրա կիրառությունը կյանքում: