Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հասկանալ


Հասկանալ

Գիտելիք ստանալ կամ ըմբռնել ճշմարտության իմաստը և նաև դրա կիրառությունը կյանքում: