Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի

Վերջին օրերին Քրիստոսի Եկեղեցուն տրված անունը՝ նախորդ տնտեսությունների ժամանակների Եկեղեցուց այն տարբերելու համար (ՎևՈՒ 115.3–4):