Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մխիթարիչ
նախորդ հաջորդ

Մխիթարիչ

Սուրբ գրքերում խոսվում է երկու Մխիթարիչի մասին: Առաջինը՝ Սուրբ Հոգին է (Հովհ. ԺԴ.26–27; Մոր. 8.26; ՎևՈՒ 21.9; 42.17; 90.11): Երկրորդ Մխիթարիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է (Հովհ. ԺԴ.18, 21, 23): Երբ որ մարդ ձեռք է բերում Երկրորդ Մխիթարիչին, Հիսուս Քրիստոսը ժամանակ առ ժամանակ կհայտնվի իրեն, հայտնի կդարձնի Հորը, և դեմ առ դեմ կուսուցանի նրան (ՎևՈՒ 130.3):