Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Միտք
նախորդ հաջորդ

Միտք

Մտավոր կարողությունները. մտածելու գիտակցական զորությունները: