Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հայդ Օրսոն
նախորդ հաջորդ

Հայդ Օրսոն

Արդի տնտեսության ժամանակ կանչված Տասներկու Առաքյալների առաջին Քվորումի անդամ (ՎևՈՒ 68.1–3; 75.13; 102.3; 124.128–129): Նա բազմաթիվ առաքելություններ կատարեց Եկեղեցու համար, այդ թվում՝ Սուրբ Հողի նվիրագործումը, 1841 թվականին՝ հրեա ժողովրդի վերադարձի համար: