Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Քուն
նախորդ հաջորդ

Քուն

Հանգստի վիճակ, որի ժամանակ մարդ անգործունյա է և անգիտակից: Տերը խորհուրդ է տվել իր Սրբերին չքնել ավելի շատ, քան անհրաժեշտ է (ՎևՈՒ 88.124): Քունը կարող է խորհրդանշել նաև հոգևոր մահը (Ա Կոր. ԺԱ.30; 2 Նեփի 1.13) կամ ֆիզիկական մահը (Մորմ. 9.13):