Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թարգմանել
նախորդ հաջորդ

Թարգմանել

Մի լեզվով տրված գաղափարի իմաստը համազոր բառերի օգնությամբ մեկ այլ լեզվով արտահայտելը (Մոսիա 8.8–13; ՀՀ 1.8): Սուրբ գրքերում այն հաճախ ակնարկվում է որպես Աստծո պարգև (Ալմա 9.21; ՎևՈՒ 8; 9.7–9): Երբեմն այն կարող է օգտագործվել տվյալ լեզվով առկա թարգմանությունը կատարելագործելու կամ ուղղելու կամ էլ կորած տեքստը վերականգնելու իմաստով (ՎևՈՒ 45.60–61): Ջոզեֆ Սմիթին պատվիրվել էր կատարել Հակոբ Թագավորի Աստվածաշնչի ոգեշնչված թարգմանությունը (ՎևՈՒ 42.56; 76.15):