Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կոչում եվ ընտրություն
նախորդ հաջորդ

Կոչում եվ ընտրություն

Քրիստոսի արդար հետևորդները կարող են համարվել այն ընտրյալների թվում, որոնք ստանում են վեհացման երաշխիքը: Այդ կոչումը և ընտրությունը սկսվում է ապաշխարությունից և մկրտությունից: Այն կատարյալ է դառնում, երբ նրանք «առաջ են մղվում, սնվելով Քրիստոսի խոսքով, և համբերում են մինչև վերջ» (2 Նեփի 31.19–20): Այս ընթացքը սուրբ գրքերում կոչվում է մեր կոչումը և ընտրությունը հաստատ դարձնել (Բ Պետ. Ա.4–11; ՎևՈՒ 131.5–6):